Privacy Policy

Sport Medisch Centrum Papendal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Sport Medisch Centrum Papendal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Sport Medisch Centrum Papendal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit artikel.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten/patiënten 

Persoonsgegevens van cliënten worden door Sport Medisch Centrum Papendal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Maken van afspraken;
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De behandelovereenkomst;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sport Medisch Centrum Papendal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Gegevens over gezondheid;
 • BSN;
 • Verzekeringsgegevens;
 • Naam van uw huisarts.

Uw persoonsgegevens worden door Sport Medisch Centrum Papendal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

Wetenschappelijk onderzoek 

Wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door SMCP waarbij patiënten of patiëntgegevens betrokken zijn wordt te allen tijde ter goedkeuring voorgelegd aan een medisch ethische toetsingscommissie. Patiënten worden middels een Informed Consent gevraagd om goedkeuring voor deelname. De gegevens die worden gerapporteerd in onderzoeksrapporten zijn altijd anoniem.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Sport Medisch Centrum Papendal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

De overeengekomen opdracht;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sport Medisch Centrum Papendal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam van het bedrijf;
 • Adresgegevens van het bedrijf;
 • Naam contactpersoon;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • KvK nummer.

Uw persoonsgegevens worden door Sport Medisch Centrum Papendal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Persoonsgegevens van geïnteresseerden 

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door Sport Medisch Centrum Papendal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven, symposia en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Toestemming via aanmelden;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Sport Medisch Centrum Papendal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Sport Medisch Centrum Papendal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men aangeeft geïnteresseerd te zijn.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de werkplek en kantoor omgeving;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Verwijzing naar een andere zorgverlener (bijv medisch specialist) in het kader van de behandelovereenkomst en alleen na expliciete toestemming van de patiënt/cliënt.

Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

De EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Sport Medisch Centrum Papendal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Sport Medisch Centrum Papendal van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming via email fg@smcp.nl. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen & contact 

Als u naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via email: backoffice@smcp.nl

Contactgegevens 

Sport Medisch Centrum Papendal
Papendallaan 7
6816 VD Arnhem
088 – 088 1300

Cookies website

Sport Medisch Centrum Papendal maakt gebruik van gegevens uit Google Analytics om inzicht te krijgen in het bezoekersgebruik van www.smcp.nl. Met deze gegevens kan SMCP de website verbeteren. De gegevens die Google Analytics verzamelt, worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Uw IP-adres wordt nadrukkelijk anoniem gemaakt. De informatie wordt via een beveiligde verbinding overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google Analytics voor meer informatie.

 • thuiswinkelwaarborg
 • Federatie
 • VSG
 • Keurmerk fysiotherapie
 • NOC NSF
 • SCAS gecertificeerd
 • CTO Papendal
 • High Performance Partner
 • de Fysiotherapeut